Jump to Navigation

Header provincie

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de webshop van de Provinciale Secundaire School Diepenbeek (hierna ‘Green High’ genoemd) en maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Stationsstraat 36 (hierna ‘de verkoper’ genoemd).
 • De webshop van Green High werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.
 • Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.
 • Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en geen handelaar te zijn of althans niet als handelaar te bestellen. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.
 • Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en factuur werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.
 • Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
 • De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands.
 • Geschillen met klanten in het buitenland, worden geregeld door een rechtbank in België.
 • Eventuele douane- of importkosten zijn ten laste van de koper.

Aanbod en bestelling

 • Een bestelling kan enkel worden geplaatst via pssd.be/webshop.
 • Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010.
 • De verkoper verbindt er zich toe de op de webshop geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd cfr. overeenkomstig art. 9.
 • De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.
 • Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen via mail naar: info@pssd.be

  . Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

Retour

 • Bij een verkoop op afstand heeft de klant het recht af te zien van de aankoop binnen de veertien dagen na de levering van het product. De klant krijgt hiervoor geen boete en hij moet ook geen motief opgeven. Het is voldoende dat de klant zijn herroeping schriftelijk (ook e-mail/fax) verzendt vóór het verstrijken van de termijn.
 • Elk besteld artikel, dat na ontvangst niet is beschadigd, kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht. Het artikel dient teruggestuurd te worden in de originele ongeopende verpakking naar volgende adres: PSSD Green High, Stationsstraat 36, 3590 Diepenbeek. De klant wordt dan terugbetaald of het artikel kan worden geruild.
 • De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: PSSD Green High, Stationsstraat 36, 3590 Diepenbeek. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele ongeopende verpakking bevindt.
 • Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.
 • Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde. Indien gewenst kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst   

Garantie

 • Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: PSSD Green High, Stationsstraat 36, 3590 Diepenbeek.
 • Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan de verkoper binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. De kosten van verzending vanuit België vallen ten laste van de verkoper. Voor verzending vanuit andere landen, staat de klant zelf in voor de kosten.
 • De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.   

Handtekening en bewijs

 • De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.
 • De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.
 • De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.   

Aansprakelijkheid voor gebruik website      

 • De webshop van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
 • De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.   

Bescherming van de privacy

 • De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bijvoorbeeld het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling. De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met info@pssd.be

  van de verkoper.

Intellectuele eigendom

 • Alle onderdelen van de webshop van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.       

Bevoegdheid en toepasselijk recht

 • Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Hasselt bevoegd.Pagina | by Dr. Radut